• Thống kê đầu đuôi tổng giải đặc biệt

Từ ngày:
Đến ngày:
Xổ số: Tỉnh:
Bạn đang xem thống kê đầu đuôi tổng giải đặc biệt xổ số Miền bắc:
+ Từ ngày: 09/02/2021 đến ngày: 11/03/2021

1.CHU KỲ SỐ ĐẦU CỦA HAI SỐ CUỐI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 04-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 17 lần quay
Đầu 1 ra ngày 06-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 11 lần quay
Đầu 2 ra ngày 10-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 29 lần quay 4 lần quay
Đầu 3 ra ngày 10-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 30 lần quay
Đầu 4 ra ngày 03-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 36 lần quay 0 lần quay
Đầu 5 ra ngày 08-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 23 lần quay
Đầu 6 ra ngày 02-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 32 lần quay
Đầu 7 ra ngày 01-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 22 lần quay
Đầu 8 ra ngày 15-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 24 lần quay 14 lần quay
Đầu 9 ra ngày 05-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 19 lần quay

2.CHU KỲ SỐ ĐUÔI CỦA HAI SỐ CUỐI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 04-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 13 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 08-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 31 lần quay 0 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 05-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 21 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 07-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 23 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 22-01-2021 đến nay vẫn chưa ra là 48 lần quay 0 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 25-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 14 lần quay 35 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 09-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 22 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 01-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 11 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 06-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 18 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 10-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 26 lần quay

3.CHU KỲ TỔNG CỦA HAI SỐ CUỐI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng của 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 04-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 17 lần quay
Tổng 1 ra ngày 05-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 8 lần quay
Tổng 2 ra ngày 10-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 33 lần quay
Tổng 3 ra ngày 20-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 19 lần quay 13 lần quay
Tổng 4 ra ngày 08-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 13 lần quay
Tổng 5 ra ngày 29-01-2021 đến nay vẫn chưa ra là 41 lần quay 0 lần quay
Tổng 6 ra ngày 07-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 29 lần quay
Tổng 7 ra ngày 28-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 41 lần quay
Tổng 8 ra ngày 02-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 45 lần quay
Tổng 9 ra ngày 09-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 28 lần quay

4.CHU KỲ SỐ ĐẦU HAI SỐ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số đầu của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 17-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 22 lần quay 16 lần quay
Đầu 1 ra ngày 23-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay 14 lần quay
Đầu 2 ra ngày 08-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 20 lần quay
Đầu 3 ra ngày 07-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 16 lần quay
Đầu 4 ra ngày 08-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 31 lần quay 0 lần quay
Đầu 5 ra ngày 26-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay 14 lần quay
Đầu 6 ra ngày 10-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 42 lần quay
Đầu 7 ra ngày 22-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay 17 lần quay
Đầu 8 ra ngày 02-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 40 lần quay
Đầu 9 ra ngày 09-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 27 lần quay

5.CHU KỲ ĐUÔI CỦA HAI SỐ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số đầu của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 08-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 22 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 10-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 17 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 08-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 31 lần quay 0 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 03-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 29 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 10-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 29 lần quay 9 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 26-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 13 lần quay 10 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 05-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 12 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 09-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 15 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 07-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 26 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 22-01-2021 đến nay vẫn chưa ra là 48 lần quay 0 lần quay

6.CHU KỲ TỔNG CỦA HAI SỐ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng của 2 số đầu của giải đặc biệt của xổ số Miền bắc tính đến ngày
Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 01-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 20 lần quay
Tổng 1 ra ngày 07-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 20 lần quay
Tổng 2 ra ngày 08-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 11 lần quay
Tổng 3 ra ngày 28-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 11 lần quay 25 lần quay
Tổng 4 ra ngày 22-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay 12 lần quay
Tổng 5 ra ngày 04-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 29 lần quay
Tổng 6 ra ngày 09-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 29 lần quay
Tổng 7 ra ngày 10-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 14 lần quay
Tổng 8 ra ngày 27-02-2021 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 23 lần quay
Tổng 9 ra ngày 03-03-2021 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 17 lần quay

Tổng hợp chu kỳ đặc biệt: thống kê chu kỳ đầu, đuôi, tổng của giải đặc biệt tính đền thời điểm hiện tại chưa ra là bao nhiêu ngày. Ngoài ra, hệ thống còn tổng hợp khoảng thời gian dài nhất mà đầu, đuôi, tổng không xuất hiện.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố mà bạn muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem thống kê chi tiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau